Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសាមគ្គី160506
ប្រទេសកម្ពុជាសិរីមង្គល160301
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែអង្ក្រង160302
ប្រទេសកម្ពុជាសេដា160406
ប្រទេសកម្ពុជាសេសាន160605
ប្រទេសកម្ពុជាសោមធំ160606
ប្រទេសកម្ពុជាស៊ើង160205