Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ល' ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី ដែលមានអក្សរ ល. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ល' ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាលុងឃុង160204
ប្រទេសកម្ពុជាលំជ័រ160602
ប្រទេសកម្ពុជាល្បាំង១160403
ប្រទេសកម្ពុជាល្បាំង២160404
ប្រទេសកម្ពុជា​ ល្អក់160507