Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបរខាំ160601
ប្រទេសកម្ពុជាប៉ក់ញ៉ៃ160603
ប្រទេសកម្ពុជាប៉ាតេ160604
ប្រទេសកម្ពុជាបាតាង160405
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងកន្សែង160904
ប្រទេសកម្ពុជាប៉ាកាឡាន់160807
ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុង160801
ប្រទេសកម្ពុជាប៉ូយ160502