Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតាវែងក្រោម160702
ប្រទេសកម្ពុជាតាវែងលើ160701
ប្រទេសកម្ពុជាតាឡាវ160103
ប្រទេសកម្ពុជាតាអង160303
ប្រទេសកម្ពុជាតឹន160304
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងក្រហម160306
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងច្រេស160305