Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត រតនគីរី

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកក់160201
ប្រទេសកម្ពុជាកិះចុង160202
ប្រទេសកម្ពុជាកាចាញ160901
ប្រទេសកម្ពុជាកាចូន160803
ប្រទេសកម្ពុជាកុកឡាក់160806
ប្រទេសកម្ពុជាកោះប៉ង់160804
ប្រទេសកម្ពុជាកោះពាក្យ160805
ប្រទេសកម្ពុជាកាឡែង160402
ប្រទេសកម្ពុជាកាឡៃ160504
ប្រទេសកម្ពុជាឯកភាព160503