Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រពើពីរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រពើពីរ

ឃុំ ក្រពើពីរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖