Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បាក់ចិញ្ចៀន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បាក់ចិញ្ចៀន

ឃុំ បាក់ចិញ្ចៀន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖