Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរសណ្តាន់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរសណ្តាន់

ឃុំ អូរសណ្តាន់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖