Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កញ្ជរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កញ្ជរ

ឃុំ កញ្ជរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖