Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ មេទឹក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ មេទឹក

ឃុំ មេទឹក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖