Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងបត់កណ្តោល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងបត់កណ្តោល

ឃុំ បឹងបត់កណ្តោល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖