Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់ ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអន្លង់ត្នោត150101
ប្រទេសកម្ពុជាអន្សាចំបក់150102
ប្រទេសកម្ពុជាអូរសណ្តាន់150108
ប្រទេសកម្ពុជាអន្លង់រាប150403
ប្រទេសកម្ពុជាអូសោម150401
ប្រទេសកម្ពុជាអន្លង់វិល150201
ប្រទេសកម្ពុជាអូរតាប៉ោង150305