Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់ ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសន្ទ្រែ150506
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោង150507
ប្រទេសកម្ពុជាស្នាមព្រះ150307
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយដូនកែវ150308
ប្រទេសកម្ពុជាស្នាអន្សា150109
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយស150110
ប្រទេសកម្ពុជាស្យា150207
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែស្តុក150205
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយលួង150206
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយអាត់150606