Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់ ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាយដី150607
ប្រទេសកម្ពុជាបាក់ចិញ្ចៀន150501
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងកន្ទួត150103
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងខ្នារ150302
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងបត់កណ្តោល150301
ប្រទេសកម្ពុជាប្រម៉ោយ150404