Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់ ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ពោធិសាត់

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ជរ150203
ប្រទេសកម្ពុជាកណ្តៀង150202
ប្រទេសកម្ពុជាកោះជុំ150209
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ពោធិ៍150106
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់លួង150105
ប្រទេសកម្ពុជាក្បាលត្រាច150107
ប្រទេសកម្ពុជាក្រពើពីរ150402