Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជាខ្លាង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជាខ្លាង

ឃុំ ជាខ្លាង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖