Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អង្គរទ្រេត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អង្គរទ្រេត

ឃុំ អង្គរទ្រេត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖