Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្នៅទី២

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្នៅទី២

ឃុំ ព្នៅទី២ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖