Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អំពិលក្រៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អំពិលក្រៅ

ឃុំ អំពិលក្រៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖