Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកតាសរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកតាសរ

ឃុំ ព្រែកតាសរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖