Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ពោធិ៍រៀង ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ពោធិ៍រៀង

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កំពង់ឬស្សី 140907
ឃុំ តាកោ 140905
ឃុំ ពោធិ៍រៀង 140901
ឃុំ ព្រែកជ្រៃ 140903
ឃុំ ព្រែកតាសរ 140906
ឃុំ ព្រែកអន្ទះ 140902
ឃុំ ព្រៃកន្លោង 140904

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ពោធិ៍រៀង ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា