Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ព្រៃវែង ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ព្រៃវែង

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កំពង់លាវ 141303
សង្កាត់ ជើងទឹក 141302
សង្កាត់ បារាយណ៍ 141301

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ព្រៃវែង ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា