Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ព្រះស្ដេច​ ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ព្រះស្ដេច​

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្រាំងស្វាយ 140406
ឃុំ កំពង់សឹង 140405
ឃុំ ជៃកំពក 140404
ឃុំ បន្ទាយចក្រី 140402
ឃុំ បឹងដោល 140403
ឃុំ ព្រះស្ដេច 140408
ឃុំ រាធរ 140409
ឃុំ រំចេក 140410
ឃុំ ល្វា 140407
ឃុំ សេនារាជឧត្តម 140411
ឃុំ អង្គររាជ្យ 140401

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ព្រះស្ដេច​ ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា