Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយភ្លោះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយភ្លោះ

ឃុំ ស្វាយភ្លោះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖