Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកសំបួរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកសំបួរ

ឃុំ ព្រែកសំបួរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖