Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ប្រាសាទ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ប្រាសាទ

ឃុំ កំពង់ប្រាសាទ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖