Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ មេសរប្រចាន់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ មេសរប្រចាន់

ឃុំ មេសរប្រចាន់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖