Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ពពិល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ពពិល

ឃុំ កំពង់ពពិល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖