Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជាងដែក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជាងដែក

ឃុំ ជាងដែក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖