Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ធាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ធាយ

ឃុំ ធាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖