Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ រោងដំរី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ រោងដំរី

ឃុំ រោងដំរី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖