Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក បាភ្នំ​ ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក បាភ្នំ​

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ជើងភ្នំ 140702
ឃុំ ឈើកាច់ 140703
ឃុំ ធាយ 140709
ឃុំ បឹងព្រះ 140701
ឃុំ រក្សជ័យ 140704
ឃុំ រោងដំរី 140705
ឃុំ ស្ដៅកោង 140706
ឃុំ ស្ពឺ ក 140707
ឃុំ ស្ពឺ ខ 140708

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក បាភ្នំ​ ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា