Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គរទ្រេត140801
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គររាជ្យ140401
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គរសរ141001
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គរអង្គ140201
ប្រទេសកម្ពុជាអន្សោង141101
ប្រទេសកម្ពុជាអំពិលក្រៅ140601
ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកលឿង140303