Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង ដែលមានអក្សរ រ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារកា141209
ប្រទេសកម្ពុជារាប141208
ប្រទេសកម្ពុជារក្សជ័យ140704
ប្រទេសកម្ពុជារោងដំរី140705
ប្រទេសកម្ពុជារាធរ140409
ប្រទេសកម្ពុជារំចេក140410
ប្រទេសកម្ពុជារំលេច140610