Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពពឹស140807
ប្រទេសកម្ពុជាពានរោង140806
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃខ្លា140808
ប្រទេសកម្ពុជាពាមមន្ទារ141108
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃឈរ141111
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃពោន141112
ប្រទេសកម្ពុជាពាមមានជ័យ140304
ប្រទេសកម្ពុជាពាមរក៍​140305
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកខ្សាយ​ ក140306
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកខ្សាយ​ ខ140307
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃកណ្ដៀង140308
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិ៍ទី140606
ប្រទេសកម្ពុជាព្នៅទី១140604
ប្រទេសកម្ពុជាព្នៅទី២140605
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកចង្រ្កាន140607
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃដើមថ្លឹង140608
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃទឹង140609
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិ៍រៀង140901
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកជ្រៃ140903
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកតាសរ140906
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកអន្ទះ140902
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃកន្លោង140904
ប្រទេសកម្ពុជាព្រាល140106
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកក្របៅ140207
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកសំបួរ140208
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃឃ្នេស141004
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃទទឹង141006
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃរំដេង141005
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃប្រឡិត141207
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃព្នៅ141205
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃស្នៀត141206
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះស្ដេច140408