Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាយចក្រី140402
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងដោល140403
ប្រទេសកម្ពុជាបន្លិចប្រាសាទ140302
ប្រទេសកម្ពុជាបាបោង140301
ប្រទេសកម្ពុជាបារាយណ៍141301
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងព្រះ140701
ប្រទេសកម្ពុជាប្រធាតុ141110
ប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទ141109