Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ជ' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង ដែលមានអក្សរ ជ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ជ' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាជាខ្លាង140802
ប្រទេសកម្ពុជាជ្រៃ140803
ប្រទេសកម្ពុជាជាងដែក141103
ប្រទេសកម្ពុជាជ្រៃ141104
ប្រទេសកម្ពុជាជាច140501
ប្រទេសកម្ពុជាជីផុច141003
ប្រទេសកម្ពុជាជើងទឹក141302
ប្រទេសកម្ពុជាជើងភ្នំ140702
ប្រទេសកម្ពុជាជៃកំពក140404
ប្រទេសកម្ពុជាជ្រៃឃ្មុំ140602