Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ព្រៃវែង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ចំ141202
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ប្រាំង141203
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ពពិល141201
ប្រទេសកម្ពុជាកន្សោមអក141105
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ត្របែក141107
ប្រទេសកម្ពុជាកោះចេក140203
ប្រទេសកម្ពុជាកោះរកា140204
ប្រទេសកម្ពុជាកោះសំពៅ140205
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ប្រាសាទ140202
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងតាយ៉ុង140206
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់លាវ141303
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់សឹង140405
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងស្វាយ140406
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ឬស្សី140907
ប្រទេសកម្ពុជាក្ដឿងរាយ140103
ប្រទេសកម្ពុជា​ កញ្រ្ជៀច140102
ប្រទេសកម្ពុជាក្រញូង140503
ប្រទេសកម្ពុជាក្របៅ140504