Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះឃ្លាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះឃ្លាំង

ឃុំ ព្រះឃ្លាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖