Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក សង្គមថ្មី ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក សង្គមថ្មី

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ចំរើន 130601
ឃុំ ភ្នំត្បែងមួយ 130603
ឃុំ រណសិរ្ស 130605
ឃុំ រអាង 130602
ឃុំ ស្តៅ 130604

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក សង្គមថ្មី ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា