Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ រមណីយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ រមណីយ

ឃុំ រមណីយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖