Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្នំពេញ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្នំពេញ

ឃុំ ភ្នំពេញ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖