Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទឹកក្រហម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទឹកក្រហម

ឃុំ ទឹកក្រហម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖