Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឆែបមួយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឆែបមួយ

ឃុំ ឆែបមួយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖