Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពុទ្រា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពុទ្រា

ឃុំ ពុទ្រា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖