Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសង្កែពីរ130204
ប្រទេសកម្ពុជាសង្កែមួយ130203
ប្រទេសកម្ពុជាស្តៅ130604
ប្រទេសកម្ពុជាស្រយង់130406
ប្រទេសកម្ពុជាស្រអែម130308
ប្រទេសកម្ពុជាស្អាង130101