Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ ដែលមានអក្សរ រ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារក្សា130509
ប្រទេសកម្ពុជារតនៈ130507
ប្រទេសកម្ពុជារបៀប130501
ប្រទេសកម្ពុជារមណីយ130512
ប្រទេសកម្ពុជារមទម130511
ប្រទេសកម្ពុជារស្មី130502
ប្រទេសកម្ពុជារហ័ស130503
ប្រទេសកម្ពុជារីករាយ130505
ប្រទេសកម្ពុជារុងរឿង130504
ប្រទេសកម្ពុជារួសរាន់130506
ប្រទេសកម្ពុជារៀបរយ130508
ប្រទេសកម្ពុជារំដោះ130510
ប្រទេសកម្ពុជារណសិរ្ស130605
ប្រទេសកម្ពុជារអាង130602
ប្រទេសកម្ពុជារំដោះស្រែ130304