Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកន្ទួត130306
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ប្រណាក់130801
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ស្រឡៅពីរ130208
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ស្រឡៅមួយ130207