Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត ព្រះវិហារ

រកឃើញលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចំនួន 51 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ

មាន 1 ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ នៅក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ

ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត ខេត្ត ព្រះវិហារ

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត ព្រះវិហារ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ កន្ទួត130306
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ជាំក្សាន្ត130301
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ទឹកក្រហម130302
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ព្រីងធំ130303
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ មរកត130307
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ យាង130305
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រំដោះស្រែ130304
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ស្រអែម130308
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ កំពង់ស្រឡៅពីរ130208
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ កំពង់ស្រឡៅមួយ130207
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ឆែបពីរ130202
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ឆែបមួយ130201
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ម្លូព្រៃពីរ130206
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ម្លូព្រៃមួយ130205
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ សង្កែពីរ130204
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ សង្កែមួយ130203
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ខ្យង130103
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ច្រាច់130104
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ តស៊ូ130102
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ធ្មា130105
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ពុទ្រា130106
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ស្អាង130101
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ គូលែនជើង130402
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ គូលែនត្បូង130401
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ថ្មី130403
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ភ្នំត្បែងពីរ130405
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ភ្នំពេញ130404
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ស្រយង់130406
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ចំរើន130601
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ភ្នំត្បែងមួយ130603
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រណសិរ្ស130605
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រអាង130602
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ស្តៅ130604
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ឈានមុខ130701
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ប្រមេរុ130703
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ពោធិ៍130702
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ ព្រះឃ្លាំង130704
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រក្សា130509
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រតនៈ130507
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ របៀប130501
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រមណីយ130512
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រមទម130511
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រស្មី130502
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រហ័ស130503
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រីករាយ130505
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រុងរឿង130504
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រួសរាន់130506
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រៀបរយ130508
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ ឃុំ រំដោះ130510
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ សង្កាត់ កំពង់ប្រណាក់130801
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត ព្រះវិហារ សង្កាត់ ប៉ាលហាល130802

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត ព្រះវិហារ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។