Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ តានៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ តានៃ

ឃុំ តានៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖